folder Pravilnici

Documents

pdf Odluka o odredjivanju lica za prijem informacije i vodjenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem (606 preuzimanja) Popularno
pdf Pravila o disciplini i ponašanju zaposlenih (3791 preuzimanje) Popularno
pdf Pravila o zaštiti od požara (6362 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (3565 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta i Kragujevcu (821 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (3051 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o izdavačkoj delatnosti (2704 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o izvođenju pristupnog predavanja (3765 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o merilima školarine (392 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o metodologiji rangiranja studenata pri upisu godine studija, izboru modula i izbornih predmeta na OAS (2574 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o naučno-istraživačkoj delatnosti (4479 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o obavljanju stručne prakse studenata (3581 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika i saradnika (2626 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (8689 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o polaganju završnog ispita na osnovnim i diplomskim akademskim studijama (3409 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama prvog stepena (2476 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama drugog stepena (2243 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o radu (6722 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o radu biblioteke (2664 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta (3037 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sprovođenju aktivnosti u Inovacionom centru za informatičke tehnologije (2318 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli prihoda (138 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda (4309 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (2265 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju (665 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o upisu studenata (2340 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima i načinu polaganja ispita i ocenjivanju (2351 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanje saradnika FMGKV (2454 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izboru saradnika van radnog odnosa (253 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja u skladu sa odredbama zakona o visokom obrazovanju (4110 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik za postupak sticanja zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika (2848 preuzimanja) Popularno
pdf Pravinik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (2260 preuzimanja) Popularno
pdf Pravlnik o izboru u istraživačka, naučna i stučna zvanje (872 preuzimanja) Popularno
pdf Pravnilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (2654 preuzimanja) Popularno
pdf Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara (10368 preuzimanja) Popularno
Casino Bonus at bet365 uk