folder Pravilnici

Documents

pdf Izmene Pravilnika o radu 2018 (9 preuzimanja)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2017 (10 preuzimanja)
pdf Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta (25 preuzimanja)
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli prihoda (178 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izboru saradnika van radnog odnosa (293 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o merilima školarine (428 preuzimanja) Popularno
pdf Odluka o odredjivanju lica za prijem informacije i vodjenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem (641 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju (703 preuzimanja) Popularno
pdf Pravlnik o izboru u istraživačka, naučna i stučna zvanje (910 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta i Kragujevcu (856 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o radu (6762 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanje saradnika FMGKV (2490 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o metodologiji rangiranja studenata pri upisu godine studija, izboru modula i izbornih predmeta na OAS (2609 preuzimanja) Popularno
pdf Pravinik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (2298 preuzimanja) Popularno
pdf Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara (10406 preuzimanja) Popularno
pdf Pravila o zaštiti od požara (6397 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (3088 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (2302 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o upisu studenata (2378 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima i načinu polaganja ispita i ocenjivanju (2391 preuzimanje) Popularno
pdf Pravnilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (2689 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o izvođenju pristupnog predavanja (3801 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (8726 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda (4345 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (3602 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o obavljanju stručne prakse studenata (3620 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika i saradnika (2661 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja u skladu sa odredbama zakona o visokom obrazovanju (4147 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o polaganju završnog ispita na osnovnim i diplomskim akademskim studijama (3444 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik za postupak sticanja zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika (2884 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o naučno-istraživačkoj delatnosti (4516 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o radu biblioteke (2702 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sprovođenju aktivnosti u Inovacionom centru za informatičke tehnologije (2352 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o izdavačkoj delatnosti (2741 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama drugog stepena (2278 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama prvog stepena (2512 preuzimanja) Popularno
pdf Pravila o disciplini i ponašanju zaposlenih (3828 preuzimanja) Popularno
Casino Bonus at bet365 uk