• Oсновне академске студије

  Основне академске студијe - Опште информације

Трајање студија

Од 2014. године на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву је уведен нови наставни план и програм на студијском програму Машинско инжењерство по коме основне студије трају четири године, односно осам семестара. То значи да се факултет определио за шему 4+1, по којој се после четири године студија стиче титула дипломираног инжењер машинства у складу са новим Законом о високом образовању и принципима Болоњске декларације. Студијски програм Грађевинско инжењерство  траје три године (шест семестара), а завршетко студија се стиже титула инжењера грађевинарства. Све активности студента бодују се по ЕЦТС систему кредита, тако да сваки семестар носи 30 ЕЦТС бодова. У последњем, шестом семестру, студент је обавезан да уради завршни рад, који носи 6 ЕЦТС бодова. Два семестра чине једну школску годину. Сваки семестар траје 15 недеља, у које је укључена настава и термини за одржавање колоквијума. Школска година почиње 1. октобра а завршава се 30. септембра наредне године.

Настава и испити

Настава се изводи по предметима, који по новом наставном плану морају бити једносеместрални. Код свих предмета активности студента током семестра, као што су колоквијуми и домаћи задаци, улазе у оцену, а финални испити се полажу у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. Услови за упис наредне године студија прописани су новим Законом о високом образовању и изражавају се оствареним бројем ЕЦТС бодова.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Студенти могу да се пријаве за упис два студијска програма:

  • Машинско инжењерство
  • Грађевинско инжењерство

Студијски програм Машинско инжењерство изводи се самостално и траје шест семестара и има укупно 180 ЕСПБ бодова

Студијски програм Грађевинско инжењерство изводи се као Заједнички студијски програм у сарадњи са Факултетом техничких наука Нови Сад. Студијски програм Грађевинско инжењерство траје шест семестара и има укупно 180 ЕСПБ бодова.

Дипломски рад

Пошто је положио све испите студент може од свог професора-ментора добити тему за завршни рад и почети његову израду, уз консултације са својим ментором. По завршетку израде студент треба да одбрани свој завршни рад пред трочланом комисијом састављеном од професора са Машинског факултета, која се посебно формира за сваку одбрану рада.

Звање

По успешној одбрани завршног рада студент добија звање инжењер и може уписати двогодишње студије за звање мастер. У тренутку настанка овог документа посебна комисија још ради на дефинисању номенклатуре титула и звања на српском језику.

ШтампаЕл. пошта

Casino Bonus at bet365 uk