• Савет факултета

  Савет факултета

Савет факултета је орган управљања на Факултету за машинство и грађевинарство и броји 19 чланова и чине га:

 • три представника оснивача које именује Влада Републике Србије,
 • тринаест представника Факултета: десет представника које бира Веће Факултета и три представника које бирају запослени у административно техничкој јединици,
 • три представника студентског парламента.

Представници оснивача су:

 • нису именовани

Представници Научно-наставног већа Факултета су:

 • проф. др Славиша Шалинић
 • доц. др Милан Бижић
 • доц. др Небојша Богојевић
 • доц. др Миљан Марашевић
 • доц. др Горан Марковић
 • мр Наташа Павловић
 • мр Мишо Бјелић
 • мр Љубица Лаловић
 • Марина Бошковић
 • Јована Каличанин

Представници ненаставног особља су:

 • Бојан Белоица
 • Зорида Крсмановић
 • Милош Радомировић

 Представници Студетентског парламетна су:

 • Немања Сокић
 • Бранко Станисављевић
 • Драгиша Шимуновић

  

  Мандат чланова Савета траје три године. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високо школске установе.

  Савет Факултета је пре свега ангажован на доношењу битних одлука за живот и рад Факултета, као и њего даљи развој. У складу са Статутом Факултета и Законом о високом образовању:

  • доноси Статут Факултета на предлог Већа;
  • бира и разрешава декана и продекане ;
  • бира председника и заменика председника Савета;
  • доноси финансијски план на предлог Већа;
  • усваја извештај о пословању Факултета и годишњи обрачун на предлог Већа;
  • усваја план коришћења средстава за инвестиције на предлог Већа;
  • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
  • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
  • доноси одлуку о висини школарине на предлог Већа;
  • подоноси годишњи програм рада Факултета;
  • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица на предлог већа факултета;
  • подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
  • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
  • бира представнике Факултета у Савет Универзитета, на начин утврђен Статутом Универзитета;
  • одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима декана;
  • доноси општа акта у складу са законом;
  • обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

   ШтампаЕл. пошта

   Casino Bonus at bet365 uk