Основни задаци и циљеви

Основни задаци

Имајући у виду место и улогу Факултета као образовно-научне установе, као и јасно дефинисану мисију и визију, Савет Факултета је, на предлог Наставно-научног већа Факултета, утврдио следеће основне задатке:

Овако исказани основни задаци показују друштвену оправданост постојања овог Факултета, одређују правац његове делатности и обезбеђују достојанствено место Факултета међу другим сродним факултетима и на Универзитету.

Основни задаци (општи услови квалитета факултета) утврђени су од стране Комисије за обезбеђење квалитета, односно Стратегијом за обезбеђење квалитета, усвојеном од стране Савета Факултета, а на предлог Наставно-научног већа Факултета.

Основни циљеви

Основни циљеви факултета произилазе из основних задатака и служе управљачкој структури Факултета, као водич за остваривање мисије и визије Факултета.

Основни циљеви Факултета су:

Конкретни циљеви

Конректни циљеви се дефинишу за сваку пословну годину, исказују и прате кроз Програм рада и Извештај о раду. Руководство Факултета управља реализацијом постављених циљева, стално их преиспитује и подешава у складу са захтевима корисника, променама у науци и друштву, као и циљевима високог образовања Републике Србије.

Print