Основни задаци и циљеви

Основни задаци

Имајући у виду место и улогу Факултета као образовно-научне установе, као и јасно дефинисану мисију и визију, Савет Факултета је, на предлог Наставно-научног већа Факултета, утврдио следеће основне задатке:

Овако исказани основни задаци показују друштвену оправданост постојања овог Факултета, одређују правац његове делатности и обезбеђују достојанствено место Факултета међу другим сродним факултетима и на Универзитету.

Основни задаци (општи услови квалитета факултета) утврђени су од стране Комисије за обезбеђење квалитета, односно Стратегијом за обезбеђење квалитета, усвојеном од стране Савета Факултета, а на предлог Наставно-научног већа Факултета.

Основни циљеви

Основни циљеви факултета произилазе из основних задатака и служе управљачкој структури Факултета, као водич за остваривање мисије и визије Факултета.

Основни циљеви Факултета су:

Конкретни циљеви

Конректни циљеви се дефинишу за сваку пословну годину, исказују и прате кроз Програм рада и Извештај о раду. Руководство Факултета управља реализацијом постављених циљева, стално их преиспитује и подешава у складу са захтевима корисника, променама у науци и друштву, као и циљевима високог образовања Републике Србије.

 

Компетенције студената основних академских студија машинско инжењерство

Студијски програм основних академских студија „Машинско инжењерство“ је тако специфициран да студент његовим савладавањем стиче опште и предметно-специфичне компетенције које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности. Завршетком основних академских студија „Машинско инжењерство“ студент бива оспособљен да:

Опис исхода учења

Током похађања студијског програма “Машински инжењерство” студент стиче најшира инжењерска знања из фундаменталних и ужих стручних области, као и специфичне вештине, што треба да га оспособи да може да, самостално или као део тима, решава практичне проблеме из области машинског инжењерства. Истовремено, савладавањем материје овог студијског програма, студент стиче неопходну основу за наставак студирања на вишем академском нивоу.

Очекивани исходи учења свршених студената студијског програма су:

 

Компетенције студената основних академских студија грађевинско инжењерство

По завршетку програма основних академских студија Грађевинско инжењерство студент стиче опште академске и личне способности за:

Очекивани исходи учења свршених студената студијског програма су:

 

Компетенције студената основних академских студија инжењерство заштите на раду

По завршетку програма основних академских студија Инжењерство заштите на раду студент стиче опште академске и личне способности за:

По завршетку студија студент стиче следеће компетенције специфичне за област Заштите на раду:

 

Компетенције студената мастер академских студија машинско инжењерство

Студенти који савладавају мастер академске студије “Mашинско инжењерствo” проширују и продубљују знања и вештине стечене на претходном нивоу студија, при чему стичу нова, уско специјализована знања и вештине, што им омогућава да, било самостално или као део ширег инжењерског тима, решавају врло специфичне и комплексне инжењерске проблеме. Поред тога, стицање нових специфичних знања и вештина им омогућава да се баве и развојним и истраживачким пројектима, који могу обухватити и више инжењерских дисциплина и области.

            Током студија, студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције које су усаглашене са компетенцијама на програмима европских факултета у оквиру мастер академских студија машинског инжењерства.

            Завршетком мастер студија, студент стиче следеће опште компетенције:

Током студија, студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

Опис исхода учења

Очекивани исходи учења су:

 

Компетенције студената докторских академских студија машинско инжењерство

Свршени студенти стичу научни назив „доктор наука – машинско инжењерство“ и оспособљени су за самосталан научноистраживачки рад и поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

Print