Запослени

Основну делатност и функционисање Факултета као целине остварује наставно и ненаставно особље. Наставно особље чине лица која остварују образовну, научну, истраживачку и иновациону делатност. Наставно особље чине: наставници, истраживачи и сарадници. Звања наставника су: доцент, ванредни професор и редовни професор.

Структура наставника запослених на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву је следећа:

Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом. Структура запослених сарадника на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву је следећа:

Ненаставно особље Факултета чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове. Број лица запослених на Факултету као ненаставно особље је:

Print