Катедре

Задаци катедре

Катедра је наставно-научна јединица, која се бави наставним и научним радом у циљу остваривања студијских програма на свим степенима студија, реализује програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које добије дозволу за рад као и осталим облицима стручног образовања и усавршавања.

Катедре се оснивају за једну или више сродних ужих научних области са циљем координисања наставног и научног рада у оквиру тих области на Факултету. Катедру чине сви наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету, а изводе образовно-стручни рад из ужих научних области за које је катедра основана.

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву реализовање студијских програма обавља се кроз наставу на шест катедри:

Катедра:

Радом катедре руководи шеф катедре. Административне послове на катедри врши секретар катедре.

Print