Студије машинског инжењерства

Основне академске студије

Студијски програм Основних академских студија (ОАС) – Машинско инжењерство на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву траје 4 академске године, односно 8 семестара, а укупан број бодова, који се по завршетку студија остварује је 240 ЕСПБ. ОАС маш. инж. могу уписати средњошколци, након четворогодишњег средњошколског образовања и положеног пријемног испита из математике према програмима средњег образовања. Звање, које свршени студенти стичу, дипломирани инжењер машинства, је у складу са Листом звања коју утврђује Национални савет за високо образовање.

Студије машинства по новом програму, акредитованом у јулу 2020. године, обухватају како обавезне, тако и изборне предмете из следећих научних области: математике, примењене механике, машинских елемената и конструисања, техничке физике, машинских материјала, аутоматског управљања и флуидне технике, производног машинства, енергетике и заштите животне средине, механизације и носеће конструкције, као и железничког машинства и испитивања конструкција.

Сврха Студијског програма – Машинско инжењерство је стицање фундаменталних знања и овладавање вештинама, карактеристичним за студије технике потребних за успешно обављање професионалних инжењерских задатака и наставак образовања у оквирима светског образовног простора. Студијски програм је јединствен, без изборних модула, и састоји се од обавезних и изборних предмета. Студенти имају на располагању 15 изборних предмета, у оквиру којих бирају само један од понуђених. Избором одговарајуће групе изборних предмета у задња три семестра, студент може да у значајној мери стекне знања о истраживању и развоју метода прорачуна конструкционих решења и инжењерских анализа транспортних система и челичних конструкција, метода пројектовања, прорачуна и испитивања железничких возила.

ОАС – Машинско инжењерство је тако конципиран да његовим завршетком студент стиче компетенције да:

Мастер академске студије

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије је, у октобру 2020. акредитовало студијски програм Мастер академских студија (МАС) – Машинско инжењерство у трајању од 1 (једне) године тј. 2 семестра и са укупним бројем бодова 60 ЕСПБ. Звање, које завршетком овог студијског програма студенти стичу је Мастер инжењер машинства маст. Инж. Маш. Студијски програм МАС – Машинско инжењерство садржи 4 модула:

Циљеви студијског програма су усмерени ка стицању академских знања и вештина (компетенција), који су усаглашени са нивоом мастер академских студија машинског инжењерства иностраних високошколских установа.

Током студија, студент стиче следеће опште компетенције:

Докторске академске студије

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије је, у октобру 2020. акредитовало и студијски програм Докторских академских студија (ДАС) – Машинско инжењерство у трајању од 3 године тј. 6 семестара и са укупним бројем бодова 180 ЕСПБ. Назив дипломе, коју студенти добијају на крају студија је Доктор наука – Машинско инжењерство.

Сврха студијског програма је образовање студената у области машинског инжењерства на нивоу докторских академских студија, односно, образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања и развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва, као и да критички процењују истраживања других. Сврха студијског програма докторских студија је развој науке и критичког мишљења а у складу је са мисијом и циљевима Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу.

Циљеви студијског програма докторских академских студија - Машинско инжењерство Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву су:

Print