English   Srpski

Продужени конкурс за упис 2024/2025. године

REX 0140

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу расписује продужени конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија, школске 2024/2025. године:

Услови за упис

У прву годину основних академских студија на студијске програме Машинско инжењерство, Грађевинско инжењерство или Информационе технологије и системи, има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија.

У прву годину основних академских студија студијског програма Инжењерство заштите на раду има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ или МАТЕМАТИКЕ СА ПРОВЕРОМ СКЛОНОСТИ и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис на основне академске студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Општи успех постигнут у средњем образовању бодује се тако што се збир просечних оцена са све четири године средње школе помножи бројем 2, при чему је максимални број поена које кандидат стиче по овом основу једнак 40. Резултати постигнути на пријемном испиту бодују се максимално са 60 поена. Максималан број поена које кандидат може да оствари при рангирању је 100.


Кандидат, који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује ресорно Министарство или на међународном такмичењу из Математике, не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује се пријемни испит максималним бројем бодова.


Кандидатима који су положили пријемни испит из математике на другим сродним техничким факултетима чији је оснивач Република Србија признају се резултати пријемног испита и могу се уписати на Факултет без поновног полагања пријемног испита.


Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 51 бода.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.

Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.

Поступак спровођења конкурса у првом конкурсном року

Датум Време АКТИВНОСТ
4, 5. и 8.7.2024. год. од 10 до 13 часова Пријављивање кандидата лично у Студентској служби факултета
8.7.2024. год. до 15 часова Објављивање листе пријављених кандидата
9.7.2024. год. од 11 до 13 часова Полагање пријемног испита
9.7.2024. год. до 15 часова Објављивање прелиминарне ранг листе
10.7.2024. год. до 14 часова Објављивање коначне ранг листе
11.7.2024. год. од 10 до 14 часова Упис кандидата

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 24 сата од дана објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли Факултета.

Након одлучивања о жалби Комисија утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата!

Пријава на конкурс

Кандидати се на конкурс могу пријавити лично у Студентској служби Факултета.

Приликом пријаве на конкурс кандидати прилажу оригинале или фотокопије следећих докумената:

  • пријавни лист (добија се на факултету),
  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 3.500,00 дин,

       upis uplatnica prijemni 1

  • очитану личну карту или фотокопију личне карте.

НАПОМЕНА: при пријављивању на конкурс, фотокопије и скенирана документа НЕ МОРАЈУ бити оверена код нотара.

Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 60.000,00 динара.

Школарина за стране студенте износи 1.500 €.

Програм за полагање пријемног испита и детаљна обавештења могу се добити путем:

  • телефона: 064/893-8838,
  • е-поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас