English   Srpski

Folder Правилници

Folder Архива
Toggle Title Download
pdf Правилник о расподели средстава за накнаде за извођење наставе наставника и сарадника са других факултета Download
pdf Правилник о расподели средстава за научноистраживачки рад Download
pdf Правилник о измени и допуни Правилника о расподели средстава за научноистрживачки рад - бр. 313. од 22.4.2024. године Download
pdf Правилник о правилима студирања на основним и мастер академским студијама Download
pdf Правилник о раду Алумни клуба Download
pdf Правилник о дуалном моделу студија Download
document Начин вредновања резултата државне матуре при упису студената на Факултет за машинство и грађевинарство Download
pdf Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Крагујевцу Download
pdf Правилник о поклонима Download
pdf Правилник о дисциплинској одговорности студената Download
pdf Правилник о условима, начину и поступку избора у стручна звања Download
pdf Сагласност на листу категорија документарног материјала са роковима чувања Download
pdf Правилник о канцеларијском и архивском пословању Download
pdf Правилник о стручној пракси Download
pdf Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза Download
pdf Правилник о буџетском рачуноводству Download
pdf Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада Download
pdf Одлука о изменама и допунама правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада - одлука бр. 736/11 од 23.09.2021. године Download
pdf Правилник о издавачкој делатности Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности - одлука бр. 126/2 од 28.2.2022. године Download
pdf Прилог одлуци о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности - прилог бр. 1 - шаблон корица Download
pdf Правилник о раду од 17.3.2016. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 1163 од 26.10.2020. године Download
pdf Одлука о изменама Правилника о раду - одлука бр. 942/2 од 27.6.2019. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 828/1 од 13.7.2018. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 620/5 од 18.5.2018. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 175/3 од 23.2.2018. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о раду - одлука бр. 1916/3 од 27.11.2017. године Download
pdf Правилник о организацији и систематизацији послова - пречишћен текст Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова - одлука бр. 321. од 23.4.2024. године Download
pdf Правилник о безбедности и здрављу на раду Download
pdf Правилник о дисциплини и понашању запослених Download
pdf Правила заштите од пожара Download
pdf Правилник о условима, начину и поступку избору сарадника ван радног односа Download
pdf Правилник о условима, начину и поступку избора у звање сарадника ФМГКВ Download
pdf Одлука о Изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у звање сарадника ФМГ Краљево - одлука бр. 627 од 18.5.2018. године Download
pdf Правилник о раду библиотеке Download
pdf Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима Download
pdf Правилник о образовању и стручном усавршавању наставника и сарадника Download
pdf Правилник о обављању стручне праксе студената Download
pdf Правилник о извођењу приступног предавања Download
pdf Правилник о канцеларијском и архивском пословању Download
pdf Програм основне обуке радника из области заштите од пожара Download
pdf Правилник о унутрашњем узбуњивању Download
pdf Одлука о одређивању лица за пријем информације и вођењу поступка у вези са узбуњивањем Download
pdf Правилник о мерилима школарине Download
pdf Правилник о стицању и расподели прихода Download
pdf Одлука о изменама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода - одлука бр. 895/3 од 22.10.2021. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода - одлука бр. 828 од 13.7.2018. године Download
pdf Кодекс о академском интегритету Факултета Download
pdf Правилник о научноистраживачкој, иновационој и стручној делатности Download
pdf Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту Download
pdf Правилник о упису студената на студијске програме I и II степена академских студија Download
pdf Одлука о условима за упис наредне године студија Download
pdf Одлука о изменама и допунама одлуке о условима за упис наредне године студија - одлука бр. 1530/6 од 12.11.2019. године Download
pdf Правилник о правилима студирања на докторским академским студијама Download
pdf Правилник о методологији рангирања студената при упису више године студија и избору изборних предмета Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о методологији рангирања студената при упису више године студија и избору изборних предмета - одлука бр. 103 од 20.2.2024. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Правилника о методологији рангирања студената при упису више године студија и избору изборних предмета - одлука бр. 803/1 од 27.9.2023. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама правилника о упису студената на студијске програме првог и другог степена академских студија Download
pdf Одлука о допунама правилника о правилима студирања на основним и мастер академским студијама - одлука бр. 214 од 2.4.2021. године Download
pdf Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Download
pdf Правилник о заштити података о личности Download
pdf Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас