English   Srpski

Унапређени и нови предмети

  img03   img02  


У оквиру пројекта SENVIBE су на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву унапређени наставни планови предмета студијских програма ОАС Машинство и ОАС Грађевинарство који се односе на буку и вибрације, а на ОАС Грађевинарство је уведен и један нови предмет.

Унапређење наставних планова програма постојећих предмета се састоји у усклађивању исхода учења предмета који се баве заштитом од буке и вибрација са другим академским институцијама које учествују у пројекту, као и прилагођавањем постојећих наставних планова тако дефинисаним исходима учења.

Поред тога, за потребе унапређења ових предмета су развијени нови електронски материјали за учење.
Пројекат SENVIBE је довео до следећих измена у студијским програмима Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву:

ОАС Машинство

ОАС Грађевинарствo

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас