English   Srpski

Основне академске студије - Машинско инжењерство - Стандарди

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм основних академских студија „Машинско инжењерство“ садржи све елементе утврђене законом: 1) назив и циљ студијског програма; 2) врста студија и исход процеса учења; 3) стручни и академски назив; 4) услови за упис на студијски програм; 5) листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета; 6) начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија; 7) бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ бодови); 8) бодовна вредност дипломског рада на основним академским студијама која је исказана у ЕСПБ бодовима, 9) предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; 10) начин избора предмета из других студијских програма; 11) услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија; 12) друга питања од значаја за извођење студијског програма. Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената и друга питања од значаја за извођење студијског програма, штампају се сваке године као посебна публикација – Информатор за студенте, као и њено издање у електронском облику које је доступно на сајту факултета.

Студијски програм траје четири године и има укупно 240 ЕСПБ бодова. Припада пољу техничко технолошких наука и даје стручни назив „дипломирани инжењер машинства“. Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија прописани су Статутом и Правилником о правилима студирања на студијама првог степена Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе скупи најмање 240 ЕСПБ.

Услови уписа на студијски програм и други елементи студијског програма и режима студија прописани су Статутом и Правилником о упису студената на студијске програме Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву. Студијски програм садржи обавезне заједничке предмете свих модула и четири изборна модула (М) и то : М1 - Пројектовање у машиноградњи; m2 - Производно машинство; М3 - Аутоматско управљање, роботика и флуидна техника; М4 - Енергетика и заштита животне средине. На сваком модулу постоје обавезни и изборни предмети модула.

Студијски програм има од шест до осам изборних поља зависно од модула, а у сваком од њих студент бира одговарајући предмет из групе изборних предмета који су предложени за дато изборно поље.

Начин извођења наставе одвија се кроз следеће типове: 1) активна настава, 2) самостални рад студента, 3) колоквијуми, 4) испити, 5) стручна пракса, 6) израда дипломског рада, итд.
Активна настава се остварује кроз предавања, вежбе, стручну праксу, консултације, менторски рад. Предавања, вежбе и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према распореду. Менторски рад подразумева стални контакт студената са наставницима и сарадницима у циљу бољег учења у наставном процесу.

Стручна пракса је усмерена према дипломском раду. Катедра одређује наставника који ће водити и контролисати реализацију праксе. Време извођења праксе је најпожељније да буде преко лета, у једној целини за једну седмицу, или током семестра у деловима када студент нема наставу.

Дипломски рад студент ради из групе обавезних или изборних предмета које је током студија положио или слуша. Предмет мора бити машинске струке. Наставник у непосредном контакту са студентом остварује менторски рад у току израде завршног рада.

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је образовање студената у области машинског инжењерства и стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Стицањем знања, развијањем вештина и изграђивањем ставова из области машинског инжењерства студенти се оспособљавају за обављање професионалних инжењерских задатака и решавање проблема у области индустрије. Такође, омогућава се и наставак образовања у оквирима светског образовног простора у пољима техничко-технолошких, интердисциплинарних и мултидисциплинарних наука.

Студијски програм својим активностима доприноси да студент стекне довољан ниво знања и да разуме принципе пројектовања, конструисања и производње пројектованих компоненти. Осим тога, студент треба да овлада базним областима кроз обавезне предмете на студијском програму попут примене математичких и физичких теорија, употребе компјутерских алата, као и интерпретирање резултата у облику који може да побољша свакодневни живот. Такође, треба да савлада основне принципе механике крутог и деформабилног тела, механике флуида, термодинамике, аутоматског управљања, транспортних система, науке о материјалима, машинских елемената. Поред наведеног, свршени студент овог студијског програма, треба да створи ширу слику односа у савременој индустријској производњи кроз познавање друштвених закономерности света рада, економије, организације и менаџмента. Приближавање потребама глобалног друштва омогућава и познавања једног од страних језика.

Изборни предмети су компатибилни са модулима који су саставни део студијског програма дипломских академских студија на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву. Кроз изборне предмете студент може да стекне знања о истраживању и развоју метода прорачуна конструкционих решења и инжењерских анализа транспортних система и челичних конструкција, метода пројектовања, прорачуна и испитивања железничких возила. Затим, знања у области примењених и развојних истраживања у области аутоматског управљања и флуидне технике, топлотне енергије, грејања хлађења и климатизације, као и повећања енергетске ефикасности. Такође и знања из области информационих и дигиталних технологија, алата и прибора, пројектовања производа и процеса.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је да оспособи студенте за самостално решавање, креативан приступ и преузимање активне улоге у решавању инжењерских проблема. Такође, да код студената развија способност критичног мишљења при дефинисању нових развојних задатака у организацијама у којима раде, као и развијање способности за тимски рад. Студент треба да овлада теоријским и практичним вештинама које су потребне за обављање професионалне делатности.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који је стекао способност темељног познавања и разумевања основних инжењерских дисциплина (математике, механике, физике), програмирања и савремених информационих технологија, аутоматског управљања, транспортних система, механике флуида, термодинамике, као и примењених инжењерских дисциплина. Циљ студијског програма је да студент размишља и практикује перманентно образовање у академском или професионалном смислу. Такође, циљ студијског програма је да код студента развије способност излагања информација, идеја, проблема и решења стручној и широј јавности.

Дипломирани инжењер машинства треба да има аналитички и креативан прилаз у решавању проблема; да интегрише информације из различитих извора у циљу бољег решавања теоријских и практичних проблема; да има способност упоређивања теоријских и експерименталних резултата и њихову презентацију у завршном облику.

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Студијски програм је тако специфициран да студент његовим савлађивањем стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности. Завршетком основних академских студија студент бива оспособљен да:

 1. Активно учествује у пројектовању, организацији и контроли производње.
 2. Самостално врши експерименте, анализира резултате као и да врши њихову стохастичку обраду, и да на основу тога формулише и доноси адекватне закључке.
 3. Комбинује стечена теоријска знања и практичне вештине у циљу анализе, синтезе и предвиђања решења конкретних инжењерских проблема као и њихових последица.
 4. Овлада методама, поступцима и процесима истраживања у машинском инжењерству.
 5. Развија критично и самокритично мишљење и да примењује стечена знања у пракси.
 6. Да развија комуникационе способности и да влада вештинама презентације материје, да комуницира са ужим социјалним и међународним окружењем.
 7. Разуме односе у ширем контексту, у смислу економских, еколошких и етичких питања.
 8. Темељно познавање и разумевања дисциплина из области машинског инжењерства, што подразумева решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака.
 9. Повезивања основних знања из различитих области и њихове примене у инжењерском пројектовању.
 10. Способност перманентног учења, праћења и примене новина у машинском инжењерству.
 11. Способност употребе информационо-комуникационих технологија у решавању инжењерских проблема заснованих на систему стечених фундаменталних знања, односно избора, примене и развоја погодних метода за анализу проблема, његово моделирање, симулацију и оптимизацију.

Исходи учења

Очекивани исходи учења свршених студената студијског програма су :

 • владање специфичним знањима и вештинама у области машинског инжењерства сходно прописима земаља Европске Уније , односно интенцијама "Болоњског процеса" ;
 • темељно познавање и разумевање свих наставно - научних дисциплина;
 • способност решавања конкретних проблема машинске струке применом стручних поступака и научних метода;
 • способност да писмено и усмено презентују резултате свог рада;
 • оспособљеност за коришћење информационо - комуникационих технологија;
 • владање методама и алатима за анализу , синтезу , пројектовање , организацију и управљање производњом;
 • способност тимског рада и етички посвећености понашању по принципима инжењерске етике;
 • способност праћења новина и иновација у струци;
 • тежња ка економски рационалном коришћењу производних и природних ресурса нашег друштва сходно најбољим стручним и етичким убеђењима, уважавајући принципе одрживог развоја;
 • сагледавање машинско - инжењерских проблема у контексту ширих економских, организационих, друштвено - етичких, еколошких односа.

Стандард 5. Курикулум

Студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство, реализује се у трајању од четири године, односно 8 семестара. Сваки семестар носи по 30 ЕСПБ бодова, што укупно чини 240 ЕСПБ.

Упис на студијски програм је јединствен. Студијски програм има четири модула. Током трајања студијског програма студенти слушају 27 обавезних заједничких предмета, 12 изборних предмета у 3 изборна поља. Остали предмети подељени су на у још три до пет изборних поља-зависно од модула, односно 5 до осам обавезних предмета одговарајућег модула. Изборност на студијском програму је 22,50%. Стручна пракса и Дипломски рад предвиђени су у осмом семестру и носе 3, односно 12 ЕСПБ.

Структура студијског програма основних академских студија Машинско инжењерство садржи:

 • 14,17 % академско општеобразовних,
 • 20,00 % теоријско методолошких,
 • 35,00 % научно стручних и
 • 30,83 % стручно апликативних предмета.

Књига предмета која је саставни део елабората студијског програма основних академских студија садржи: назив предмета, семестар у којем се предмет слуша, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај предмета, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студента, начин оцењивања и начин провере знања.

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм основних академских студија на Факултету за машинство и грађевинарство је упоредив са одговарајућим студијским програмима страних високошколских установа. За поређење студијских програма искоришћени су студијски програми три европске високошколске установе:

1. Хелсиншки Универзитет примењених наука-Метрополиа , Хелсинки, Финска
2. Универзитет Frederick, Кипар
3. Универзитет у Мадриду Carlos III, Мадрид, Шпанија.

Интернет странице тих високошколских установа су:

 1. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finska, Helsinki) http://www.metropolia.fi
  Degree Programmes Mechanical Engineering (Helsinki) http://www.metropolia.fi/en/degree-programmes/industrial-engineering/mechanical-engineering/
 2. Frederick University Cyprus http://www.frederick.ac.cy
  BSc Mechanical Engineering http://www.frederick.ac.cy/DME/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=115/#profile
 3. Carlos III University of Madrid, Spain (Madrid, Španija)http://www.uc3m.es/portal/page/portal/home
  Study Program Bachelor in Mechanical Engineering http://www.uc3m.es/portal/page/portal/degree_programmes/mechanical/study_program

Стандард 7. Упис студената

На одобрен, односно акредитован студијски програм основних академских студија, могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању под условима и на начин утврђен Законом, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета и Правилником о упису студената на студијске програме Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Одлуку о расписивању конкурса за упис студената на студијске програме који се организују на Факултету доноси Сенат Универзитета у Крагујевцу најкасније пет месеци пре почетка школске године, односно до 25. априла за наредну школску годину. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву на основу просторних захтева, броја наставника и сарадника, и техничко технолошким могућностима уписује у прву годину Основних академских студија 120 студената .

Поступак јавног конкурса спроводи универзитетска комисија за спровођење јавног конкурса коју именује Ректор и Комисија за упис Факултета коју именује Ректор на предлог Већа Факултета. Комисија је дужна да организује пријем докумената кандидата за упис у прву годину студија, пријемни испит, изврши бодовање кандидата по мерилима утврђеним конкурсом и да сачини прелиминарну а затим и коначну ранг листу у складу са конкурсом и општим актима Универзитета и Факултета и да ову ранг листу објави на огласним таблама и на сајту Факултета.

Кандидат који конкурише за упис на студије првог степена полаже пријемни испит из Математике, писмено, на српском језику, а према програмима средњег образовања. Пријемни испит спроводи Комисија за пријемни испит коју именује декан Факултета, а Комисију чине: продекан за наставу и наставници и сарадници бирани за ужу научну област Математика. Приликом уписа на први степен студија кандидат може освојити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутом на пријемном испиту. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат се може уписати на први степен студија у статусу студента који се финансира из буџета Републике уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод, а у статусу самофинансирајућег студента ако освоји најмање 31 бод.

Остало везано за упис без полагања пријемног испита, поступак пријављивања кандидата, утврђивање ранг листе итд., дефинисано је Правилником о упису студената на студијске програме Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

На свакој години студија постоји по један представник из редова наставника и сарадника и чине Комисију за контакт са студентима како би се уочени проблеми брже и ефикасније решили.

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Успешност студената у савлађивању појединих предмета непрекидно се прати током наставе и изражава се поенима. Предиспитне обавезе су дефинисане студијским програмом и чине део процеса савладавања знања из области коју обухвата програм наставног предмета.

Настава се изводи кроз предавања и кроз интерактиван рад са студентима, обавезно укључује примере из праксе, тако да подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања. Наставник евидентира присуство студената и њихово интересовање у картонима за праћење и евиденцију наставе, а што се исказује кроз поене предиспитних обавеза сваког студента.

Предиспитне обавезе су: редовно похађање часова предавања и вежби, активно учешће у свим облицима наставе, семинарски рад, графички рад, презентација, пројектни задатак, стручна пракса, менторски рад, колоквијуми и друге обавезе предвиђене програмом наставног предмета. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30 а највише 70 поена.

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Резултати постигнути у предиспитним активностима уписују се у индекс.

Провера знања студента се обавља на испиту из сваког наставног предмета. Испит је обавезан и јединствен и полаже се на начин утврђен студијским програмом сваког предмета: усмено и/или писмено, односно практично што се утврђује студијским програмом за сваки предмет. Током испита може се проверавати и практично знање студента. Све остале обавезе и активности у вези предиспитних обавеза и испита дефинисане су Правилником о правилима студирања на студијама првог степена Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о условима и начину полагања испита и оцењивању на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљево.

Праћење успеха студената као и побољшање квалитета студирања дефинисано је Пословником за обезбеђење квалитета. Посебна анализа се односи на усклађеност метода оцењивања и ниво стеченог знања и вештина студената у односу на циљеве, садржај и обим студијског програма. Наставници су одговорни да се током оцењивања студената придржавају највиших професионалних кодекса у универзитетском раду да су објективни, етични и да имају коректан однос према сваком студенту. Ово значи да је наставник у обавези да на захтев студента или неког другог субјекта стави на увид резултате тестова, задатака итд., на основу којих је студент оцењен.

Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу те анализе предузимају се мере неопходне за побољшање квалитета студија.

Стандард 9. Наставно особље

На реализацији студијског програма основних академских студија Машинско инжењерство ангажовано је 24 наставника и 17 сарадника. Од броја наставника 8 је у звању редовног професора, 9 у звању ванредног професора, 6 доцената и један наставника страног језика. Број наставника и сарадника у сталном радном односу са пуним радним временом одговара потребама студијског програма и стандардима за акредитацију.

Наставно особље поседује потребне научне, уметничке и стручне квалификације које одговарају образовном научном пољу. Научне и стручне квалификације и задужења наставника могу се видети у Књизи наставника.

Стандард 10. Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеним бројем студената.

Факултет поседује укупну површину од 5783.74 m2, при чему објекат бр.3 користи по одлуци Општине Краљево, Историјски архив Краљево. Факултет користи 4400.94 m2. Настава се изводи у учионицама, амфитеатрима, лабораторијама, рачунарским учионицама. Учионички простор садржи 7 учионица укупне површине 401,19 m2, два амфитеатра укупне површине 254,8 m2, три рачунарске лабораторије укупне површине 172,05 m2. Укупан простор за извођење наставе је 1760,52 m2. Библиотека заузима 39,69 m2 са 8894 библиотечких јединица.

На факултету је реализован информациони систем, као део јединственог информационог система универзитета Србије, чију структуру чини локална УТП мрежа са три чвора и 108 прикључака.

Стандард 11. Контрола квалитета

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву спроводи периодичну проверу квалитета сагласно одредбама Стратегије и поступака за обезбеђење квалитета и Пословника о квалитету. У периодичним самовредновањима обавезно су укључени резултата студентских анкета. Самовредновање се спроводи најмање једном годишње.

Са резултатима спроведеног самовредновања и оцењивања квалитета упознају се наставници, сарадници и студенти кроз седнице Наставно научног већа, студенти кроз Студентски парламент и јавност пошто се Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета објављује на веб страници Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Стандард 12. Студије на даљину

Нису организоване.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас