Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

 • Почетна
 • Административно-техничка јединица

Административно-техничка јединица

Административно техничка јединица обавља послове од заједничког интереса за Факултет (студентска питања, опште, правне, финансијско материјалне, административне, обезбеђење, одржавање и друге послове).

Административно техничком јединицом руководи секретар и одговоран је за организацију и ажурност рада ове организационе јединице.

За секретара Факултета може бити изабран дипломирани правник који има потребно искуство на управним пословима, који познаје проблематику високог школства и има радно искуство од најмање три године.

Секретар Факултета:

 • обавља стручне послове правне природе,
 • ради на изради нацрта аката Факултета,
 • на захтев декана и председника Савета факултета даје објашњења и правна тумачења потребна за доношење одлука и дужан је да упозори Савет факултета, стручне органе, декана и продекане на све незаконитости уколико до њих дође у току рада и одлучивања,
 • извршава одлуке органа Факултета из своје надлежности,
 • врши и друге послове одређене законом, статутом и другим општим актима Факултета као и по непосредним налозима декана.

Print Email

 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас