Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Органи факултета

Факултет за машинство и грађевинаство у Краљеву има орган управљања, орган пословођења, стручни орган и студентски парламент.

Орган управљања на Факултету је Савет Факултета и чине га прдеставници оснивача, представници Факултета и представници студентског параламента.

Орган пословођења на Факултету је декан и он руководи радом Факултета. У раду и координацији му помажу продекани. Факултет има три продекана-наставника: за наставу, научно-истраживачкu делатност и инвестиције и изградњу и студента-продекана.

Стручни орган на Факултету је Наставно-научно веће које је чине сви наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету са пуним или непуним радним временом.

Студентски парамент је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету и Универзитету.

Ради организованог, рационалног, економичног и успешног обављања целокупне делатности на Факултету послови и радни задаци се групишу у три организационе јединице:

 • наставно-научна јединица – катедре,
 • научно-истраживачка и стручна јединицa - центри са лабораторијама, библиотека и др.,
 • административно-техничка јединица.

Наставно-научна јединица Факултета обавља организацију и извођење наставе на свим нивоима студија, као и стално стручно образовање и усавршавање. Остваривање студијских програма обавља се кроз катедре. Катедра се оснива за наставне предмете из две или више сродних ужих научних области на Факултету. За експериментални рад у оквиру катедри организују се лабораторије. Рад наставно-научне јединице непосредно организује и координира продекан за наставу у оквиру овлашћења добијених од декана.

Научно-истраживачкa и стручнa јединицa Факултета се бави научном, истраживачком, стручном, образовном, развојном и издавачком делатношћу у области машинства, израдом студија, пројеката и друге техничке документације... Чине је центри са лабораторијама и библиотека. Рад организационе јединице непосредно организује и координира продекан за научно-истраживачку делатност у оквиру овлашћења добијених од декана.

Административно-техничка јединица Факултета обавља послове од заједничког интереса за Факултет (студентска питања, опште, правне, финансијско-материјалне, административне, обезбеђење, одржавање и друге послове).

Print Email

 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас