English   Srpski

ОАС Машинство - Одржавање и дијагностика

  img03   img02  

Нови наставни план

Исходи учења су хармонизовани са исходима учења стручних предмета за основне студије машинског инжењерства усвојене током SENVIBE пројекта. У наставни план су уведени садржаји који се односе на дијагностичке методе засноване на звучној емисији и вибрацијама, као и аспекат заштите од буке као елемент одржавања машинских система.

 Почетни план предметаИзмењени план предмета
Назив Одржавање и дијагностика Одржавање и дијагностика
Семестар VII VII
Статус Обавезни Изборни
Циљ

Упознавање студената са проблематиком и значајем одржавања које је саставни део свих производних активности. Анализа примена савремених метода техничке дијагностике на конкретним примерима са практичним радом студената.

Упознавање студената са проблематиком и значајем одржавања које је саставни део свих производних активности. Анализа примена савремених метода техничке дијагностике на конкретним примерима са практичним радом студената.
Исходи Способност идентификације, формулисања и решавања инжењерских проблема у области одржавања и дијагностике, као и развој способности за коришћење савремене дијагностичке опреме.

Способност идентификације, формулисања и решавања инжењерских проблема у области одржавања и дијагностике, као и развој способности за коришћење савремене дијагностичке опреме, а посебно да разуме главне одзиве машинских система на вибрациону побуду, те повезаност између механичке побуде и емисије буке код машинских система.

Структура 45 часова теоријске наставе
30 часова практичне наставе
45 часова теоријске наставе
30 часова практичне наставе
Садржај

Модели одржавања и анализа могућности примене. Дефинисање параметара за праћење квалитета одржавања и стања опреме. Дијагностичке методе, уређаји и њихова конкретна примена. Организација , информациони систем, планирање и ефективност процеса одржавања.

Стандарди и прописи из области одржавања. Фазе у животном циклусу техничких система. Тенденције одржавања узимајући у обзир концепције одржавања, политике и стратегије одржавања. Модели одржавања и анализа могућности примене. Дефинисање параметара за праћење квалитета одржавања и стања опреме. Дијагностичке методе, уређаји и њихова конкретна примена. Технологија одржавања, организација, информациони системи, планирање и ефективност процеса одржавања.

Методе

Предавање се изводе приказивањем презентација тематских области на видео пројектору.

Студенти на часу вежбају уз помоћ асистената задатке из области које су обрађиване на предавањима, код куће раде испитне задатке.

У лабораторији и предузећима у окружењу раде се дијагностичка мерења вибрација, буке, СПМ, температуре, геометријске тачности и о томе праве извештаји са оценом стања.

Пројектни задатак се ради у групи или појединачно тако да студент решава неки конкретни проблем одржавања(стабло отказа, анализа критичности отказа, модернизација постројења).

Теоријска настава у облику предавања. Практична настава. Аудиторне и лабораторијске вежбе, израда пројектног задатка.

Лабораторијски и практични рад се изводи у Лабораторији за акустику и техничку дијагностику.

Студенти на часу вежбају уз помоћ наставника задатке из области које су обрађиване на предавањима, а код куће раде испитне задатке. У лабораторији и предузећима у окружењу раде се дијагностичка мерења вибрација, звучног притиска, интензитета звука, температуре. На конкретним машинама се врши провера геометријске тачности и о томе прави извештаји са оценом стања.

Пројектни задатак се ради у групи или појединачно тако да студент решава неки конкретни проблем одржавања (стабло отказа, анализа критичности отказа, модернизација постројења и сл.).

Литература
  • Б. Јеремић и група аутора, Техничка дијагностика, Машински факултет Крагујевац, 2006
  • Д. Станивуковић и група аутора, Одржавање техничких система, ФТН, 1984
  • Г. Ивановић, Д Станивуковић, Поузданост техничких система, МФ Београд 1987
  • Презентације са предавања које се налазе на сајту факултета.
  • Ивановић Г., Д. Станивуковић Д., Бекер И., - Поузданост техничких система, Нови Сад, Графички центар ГРИД, 2010, ISBN 978-86-7892-247-3
  • Петровић З., Радичевић Б., - Одржавање и дијагностика – збирка задатака, Машински факултет Краљево, 2009, ISBN 978-86-82631-50-7
  • Јеремић Б. и група аутора, Техничка дијагностика, Машински факултет Крагујевац, 2006, CDP+ WUS Austria

Нови наставни материјали

Звучни калкулатор, web-апликација која омогућава прорачуне основних карактеристика звука и буке.

PPT презентација предавања

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас