English   Srpski

ОАС Грађевинарство - Техничка физика

  img03   img02  

Нови наставни план

Исходи учења су хармонизовани са исходима учења модула за предмете из области физике дефинисаним током SENVIBE пројекта. У наставном плану предмета је модификовано поглавље посвећено таласним процесима тако да сада садржи модуо посвећен буци и вибрацијама. Да то било ефикасно, цело поглавље је измењено, због чега су дизајнирани нови наставни материјали.

 Почетни план предметаИзмењени план предмета
Назив Физика  Техничка физика
Семестар II II
Статус Обавезни Обавезни
Циљ

Упознавање студената са физичким основама природних процеса који се у проучавају у грађевинској техници.

Упознавање студената са физичким основама природних процеса који се у проучавају у грађевинској техници.
Исходи Студент је способан да самостално направи једноставне моделе и прорачуне физичких процеса који се срећу у грађевинској техници, као и да разуме сложеније моделе тих процеса.

Након одслушаног курса и положеног испита студент:

 • познаје јединице СИ система и врши прерачунавање јединица ван СИ система у СИ систем; разуме грешку мерења и уме да одреди апсолутну и релативну грешку мерења и израчунавања;
 • разуме основне физичке концепције, уме да дефинише одговарајуће физичке величине и формулише законе који се на њих односе;
 • познаје фундаменталне интеракције и разуме како електромагнетске интеракције уређују структуру атома и тела, односно гравитационе интеракције уређују структуру космоса; зна да дефинише и израчуна макроскопске силе и са њима повезане енергије;
 • разуме значење и основне карактеристике механичких таласа (посебно буку и вибрације) и електромагнетских таласа (посебно светлост) и са њима повезаних појава; препознаје примере у којима се наведени таласи појављују, идентификујући њихове позитивне и негативне аспекте;
Структура 30 часова теоријске наставе
30 часова практичне наставе
30 часова теоријске наставе
30 часова практичне наставе
Садржај

Појмови и врсте физичке величина и јединица, правила димензионе анализе и правила претварања физичких јединица.

Основне физичке концепције којима се егзактно описује природа: концепција материје (супстанције и физичког поља), промене, кретања, силе, енергије, система, симетрије и закона одржања.

Интеракције у природи: фундаменталне интеракције са проучавањем структуре материје до атомског нивоа, и макроскопске силе које делују међу објектима у машинској техници.

Таласни процеси: механички таласи са проучавањем звука и електромагнетски таласи са проучавањем простирања светлости.

Појмови и врсте физичке величина и јединица, правила димензионе анализе и правила претварања физичких јединица.

Појам мере физичке величине, директних и индиректних мерења и грешке директних и индиректних мерења.

Основне физичке концепције којима се егзактно описује природа: концепција материје (супстанције и физичког поља), промене, кретања, силе, рада, енергије, система, симетрије и закона одржања; примена основних физичких концепција на важне случајеве кретања – праволинијско кретање, кретање у гравитационом пољу Земље, кружно кретање, периодична кретања са осциловањем, судари;

Интеракције у природи: фундаменталне интеракције са проучавањем структуре материје од космоса (Кеплерови закони) до атомског нивоа (Боров модел атома); силе међу градивним честицама и појмови унутрашње енергије, топлоте са принципима термодинамике, проучавање структуре тела у различитим агрегатним стањима, фазе и фазни прелази и појмови латентне топлоте; и макроскопске силе које делују међу објектима у машинској техници (сила нормалне реакције, силе притиска и потиска, еластичне силе, силе површинског напона, силе сувог и вискозног трења).

Таласни процеси: појам, врсте, типови и брзина таласа; облици таласа, карактеристике транзијената, континуалних таласа, периодичних и хармонијских таласа; Доплеров ефекат; спектар периодичних таласа, класификација механичких и електромагнетских таласа према таласној дужини; настајање и простирање таласа, појмови таласног фронта и таласног зрака, суперпозиције и Хајгенсов принцип; енергија и интензитет таласа, ниво звука и звучни притисак; интерференција таласа и стојећи таласи, дифракција и дифракциона решетка, дисперзија таласа; рефлексија и трансмисија таласа, закони одбијања и преламања таласа, тотална рефлексија; појам вибрација, вибрације штапова, сопствене и принудних вибрације, резонанција; вибрације и емисија звука.

Методе  Теоријска настава у облику предавања, рачунске вежбе на табли са учешћем студената, експериментални рад у лабораторији са писањем извештаја и одбраном добијених резултата. Теоријска настава у облику предавања, рачунске вежбе на табли са учешћем студената, експериментални рад у лабораторији са писањем извештаја и одбраном добијених резултата.
Литература
 • проф. др В. Георгијевић, Техничка физика, уџбеник Грађевинског Факултета Универзитета у Београду
 • проф. др. Милош Вујовић: "Физика", скрипта Машинског факултета у Краљеву, Краљево 2002
 • проф. др Г. Димић: "Збирка задатака из физике", Грађевинска књига, Београд, 1989
 • проф. др. В. Вучић: "Основна мерења у физици", Научна књига, Београд 1984
 • проф. др. Милош Вујовић: "Физика", скрипта Машинског факултета у Краљеву, Краљево 2002
 • проф. др Златан Шошкић, Збирка задатака из техничке физике, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 2016, Краљево 2011
 • проф. др Златан Шошкић, Рачунске вежбе из Физике – Практикум, Машински факултет Краљево, Краљево 2011
 • проф. др Златан Шошкић, Лабораторијске вежбе из Физике – Практикум, Машински факултет Краљево, Краљево 2011
 • проф. др. В. Вучић: "Основна мерења у физици", Научна књига, Београд 1984

Нови наставни материјали

Звучни калкулатор, web-апликација која омогућава прорачуне основних карактеристика звука и буке.

PPT презентација предавања за модуо „Механички таласи – бука и вибрације“

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас